دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، اسفند 1395، صفحه 1-182 

مقاله پژوهشی

واکاوی جریان غلو و جعل حدیث در فرقۀ خطابیه و رفتار ائمه (ع) با آنان

صفحه 9-29

مهدی اکبرنژاد؛ سهراب مروتی؛ سوسن ولی پور


تعریف زهد، جایگاه و ارکان آن در نگاه معصومان (ع) و متصوفه

صفحه 55-74

رحمان بوالحسنی؛ حبیب حاتمی کنکبود؛ وحید مرادی