دوره و شماره: دوره 4، شماره 8، دی 1396، صفحه 1-191