کلیدواژه‌ها = شیعه
ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه

دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 7-33

نسرین میانجی؛ مهدی فرمانیان؛ محمود احمدی؛ خالد غفوری


رهیافت استقرایی بر ادبیات اجتهادی «الخلاف»

دوره 5، شماره 10، اسفند 1397، صفحه 227-248

نسیم عربی


تقریر اوری روبین از نظریه امامت وصایتی شیعه در بوته سنجش

دوره 1، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 71-90

سید رسول هاشمی؛ سید محمود موسوی


خوانشی انتقادی بر انگاره‌های شیعه‌شناسانه مونتگمری وات

دوره 1، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 43-64

سید رضا قائمی؛ سید هادی وکیلی