دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-296 
4. مبانی انسان‌شناختی «حق تعیین سرنوشت» با تکیه بر انسان‌شناسی امامیه

صفحه 61-83

عنایت الله شریفی؛ سید روح الله حسینی کاشانی؛ سید محمود علوی