دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-126 
4. نسبت علم اخلاق با علم عرفان

صفحه 57-68

زهرا ابن علی؛ زهرا کلهر؛ محمد (جلال الدین) ملکی


6. دیدگاه شیخ مفید درباره حقیقت انسان

صفحه 95-110

حمیدرضا فتح نجات؛ محمد جاودان


8. واگرایی و همگرایی وهابیت و دیوبندیه در مباحث اعتقادی

صفحه 133-158

علی زنگوئی زوزنی؛ احمد حاتمی کن کبود؛ سید جعفر صادقی فدکی