دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، شهریور 1399، صفحه 1-436 

مقاله پژوهشی

ضوابط تکفیر از دیدگاه فقه شیعه

صفحه 7-33

نسرین میانجی؛ مهدی فرمانیان؛ محمود احمدی؛ خالد غفوری


بررسی انتساب نظریه نیابت به معتزله

صفحه 35-60

سیدرضا قائمی؛ معروفعلی احمدوند


واکاوی ادله شافعی درباره حجیت سنت

صفحه 121-161

جلال جلالی زاده؛ مصطفی ذوالفقارطلب؛ محمد جمالی؛ جوانمیر محمدی


نورعلی‌شاه اصفهانی در منابع صوفیه و غیرصوفیه

صفحه 329-354

حسین عباسی؛ حامد ناجی اصفهانی؛ رضا الهی منش؛ محمد سوری