دوره و شماره: دوره 7، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 1-440 
5. تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری

صفحه 113-135

10.22034/jid.2021.59765.1231

مهدی مسعود؛ محمد جاودان؛ محمد حسن نادم؛ محمد غفوری نژاد


6. بررسی تفکر ارجاء و تأثیر این تفکر در ظهور مرجئه

صفحه 137-161

10.22034/jid.2021.109582.1483

سید کاظم میرجلیلی؛ مرتضی نصراللهی؛ احمد موسوی


11. سلوک «موجودی شهودی صعودی» از منظر سید حیدر آملی

صفحه 261-281

10.22034/jid.2021.130293.1570

مهری تاجیک کرد؛ سعید رحیمیان؛ محمد ابراهیم مالمیر؛ رضا الهی‌منش


14. معیار و مبانی تشخیص محاذات مواقیت از منظر فقه مذاهب اسلامی

صفحه 335-373

10.22034/jid.2021.81769.1352

محمدحسین درافشان؛ مهدی درگاهی؛ حسین رجبی؛ محمد حسین فلاح زاده


16. ارث حق شفعه زوجه از ماترک زوج

صفحه 413-437

10.22034/jid.2021.187825.1850

مطهره زاهدی فر؛ نسرین کریمی؛ عصمت السادات طباطبایی